Alanud kevadel on teedele oma mõjud. Vähemalt märtsis-aprillis on teed väga pehmed, sulavesi ujutab teid üle ja rikub truupe. Palun teede kasutajatel vältida raskeid vedusid pehmetel teedel. Piiratud eelarvelisi vahendeid on otstarbekam kasutada teede sõidetavuse parandamiseks, mitte taastamiseks.

Teedega seonduvatest suvistest töödest on hetkel vara rääkida, tuleb ära oodata kevade mõjud. Esialgsetes plaanides on paigutada Kaagveres endise katlamaja hoone lammutamisel ja purustamisel tekkinud kivijäätmed lähedal asuvatele, kõige halvemas seisukorras teedele aluskihiks. Kindlasti tuleb lisaks parandada kõvakattega teedel auke jms. Täpsemad teetööd ja -remondid selguvad aprillis-mais.

Lisaks tuletan meelde, et teemaaga külgneva maa-ala korrashoid on maaomaniku kohustus. Pean silmas eelkõige teeäärse võsa ja okste raiet. Puud varjavad päikest ja tuult, seetõttu püsib teekate kauem märg ja pehme, puudelt pudenevad lehed lagunevad teepinnal ning muudavad mõne aastaga teekruusa poriks. Seega palun vallateede äärsete kinnistute omanikel vaadata üle oma kinnistu koosseisu jäävad, teega külgnevad alad, puhastada teekraavid ja -peenrad puudest ja võsast. Tee läheduses ei ole puude ja põõsaste kasvatamiseks sobiv koht. Samuti puhastage teepind, kui olete metsaraiega seoses teele puukoort, oksi või puiduhaket poetanud. Kahjuks on täna mitmes kohas teepind eeltoodud materjaliga reostatud. Ei saa loota, et keegi teine tuleb ja koristab.