Selleks trükkisime lehes ära tabeli, kuhu oli igaühel võimalus oma hinded panna.

Hindamisskaala täitsid ja tagastasid 11 volikogu liiget (73%) ja 16 ametnikku (94%). Elanike osalemise protsent oli 0,0005, kuna vallamajja jõudis tagasi kaks hinnangut: äärmiselt rahuloleva vallakodaniku ja äärmiselt rahuolematu vallakodaniku oma.

Volikogu liikmete ja ametnike osas on hindamise tulemus 6-palli süsteemis:

1. Valla asulad moodustavad tervikliku tugeva vallakeskusega asustussüsteemi, mis on hästi lõimunud Pärnu linnaregiooni - keskmine hinne 4,2, volikogul (VK) 4,5 ja ametnikel (A) 3,8.

2. Maakasutus lähtub teistest strateegilistest eesmärkidest ning on tihedama asustusega aladel sidusalt multifunktsionaalne, puuduvad konfliktid erineva maakasutusega alade vahel - 4,3 sh, VK 4,4 ja A 4,1.

3. Kõigist valla asulatest on kvaliteetne, elanike ja ettevõtete vajadusi rahuldav maantee- ja ühistranspordiühendus vallakeskusesse ning Pärnusse - 3,9, sh VK 4,2 ja A 3,6.

4. Tehnilised infrastruktuurid rahuldavad elanike ja ettevõtjate vajadusi, loovad sobivates kohtades eeldused elamu- ja ettevõtlusalade arenguks ning on puhta looduskeskkonna säilitamise aluseks - 4,3, sh VK 4,6 ja A 3,9.

5. Sotsiaalne infrastruktuur soosib valla ühtlast ja terviklikku arengut ning tagab elukeskkonna hea konkurentsivõime Pärnu linnaregioonis - 4,7, sh VK 4,6 ja A 4,7.

6. Vallas on tegusad külakogukonnad ja elanikel tugev oma valla identiteet - 4,0, sh VK 4,5 ja A 3,6.

7. Paikuse vald on sihipäraselt juhitud ja arendatud omavalitsusüksus - 4,7, sh VK 5,3 ja A 4,1.

Nagu tulemustest näha, on vallavalitsuse ametnikud palju kriitilisemad kui volikogu liikmed.