Ortofotosid (lennukitelt tehtavad pildid maast) uuendatakse igal aastal, seega on ka kõige uuemad ehitised nendelt väga hästi näha. Samuti annavad programmid kohe veateate, kui puuduvad ehitisregistri andmed mõne ehitise kohta.

Kõik kinnistud vaadatakse eraldi ühekaupa läbi ning kõik ebaseaduslikud ehitised tulevad välja. Vastavalt ehitusseadusele peab ehitise ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks olema ehitusluba või kirjalik nõusolek, välja arvatud hajaasustuses alla 20 m2 ehitusaluse pindalaga ehitise kohta. Ehitamine ise saab alguse projekteerimistingimuste väljastamisest või detailplaneeringu koostamisest, mis sõltub valla üldplaneeringus määratud detailplaneeringu kohustustega aladest.

Pärast ehitise valmimist peab taotlema kasutusluba. Omavoliliselt ehitatud ehitise korral võib määrata trahvi eraisikule kuni 300 trahviühikut ehk kuni 1200 eurot ja juriidilisele isikule kuni 32 000 eurot. Seega soovitame kõigil ehitiste omanikel üle kontrollida oma ehitised ning vaadata, kas kõik andmed on ehitisregistris olemas ja korras.